دندان شیری

دندان شیری   Baby-Tooth

تعداد دندانهای شیری در کل بیست عدد میباشد که از سن ۶ – ۸ ماهگی شروع به رویش کرده و تا سن حداکثر ۳ سالگی رویش آنها تکمیل میگردد.

افتادن دندانهای شیری از سن ۶ -۷ سالگی شروع شده و تا سن ۱۲ سالگی باید کلیه دندانهای شیری افتاده و دندانهای دائمی جایگزین آنها گردد.

 دندان شیری

چهار دندان دائمی آسیای اول در سن ۶ سالگی در دهان رویش پیدا میکند بدون اینکه دندان شیـری به جای آن بیفتد . یعنی در سن ۷ سالگی بچه باید ۲۴ تا دندان در دهانش باشد .

چهار دندان دائمی دیگر که همان دندانهای آسیای دوم میباشد هم در سن ۱۲ سالگی در دهان رویش پیدا میکنند و این دندانها هم جایگزین دندان شیری نیست بلکه مستقلا رویش پیدا میکنند . یعنی در سن ۱۲ سالگی هم بایستی بچه ۲۸ دندان در دهان داشته باشد

علت افتادن دندانهای شیری به این خاطر است که دندانهای دائمی زیر دندانهای شیری شروع به رویش که کرد به مرور ریشه دندان شیـری را میخورد و این روند تا جائی ادامه پیدا میکند که ریشه دندان-شیری به کل از بین رفته و در آخرین مرحله که دندان دائمی در دهان جوانه میزند دندان شیـری مربوطه می افتد.

 دندان شیری

به این عکس توجه کنید . این عکس رادیوگرافی مربوط به دندان-شیری یک بچه ۱۱ ساله است و دندان شیـری در مراحل نهائی عمرش بسر میبرد . و دندان دائمی زیر آن در حال رویش هست .

حال اگر روند طبیعی رویش دندانها طی شود بچه در سن ۱۲ سالگی تمامی دندانهای شیری خود را میریزد و به جای آن ۲۰ دندان دائمی رویش پیدا میکنند که با 8 دندان آسیای دائمی میشود 28 دندان دائمی.

دندان شیری کودکان , افتادن دندان شیری , دندان شیری کودکان , افتادن دندان شیری

ویدیو «رشد و افت دندان ها از بدو تولد تا ۷۰ سالگی» را مشاهده کنید: