مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت دندان – شماره 1

برای مشاهده هر عکس روی آن کلیک کنید. کلیه موارد زیر، توسط دکتر منوچهر هاشمی – دندانپزشک زیبایی ، انجام شده است.

لمینت دندان

لمینت دندان

زیبایی لثه - لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

زیبایی لثه - لمینت دندان

زیبایی لثه - لمینت دندان

لمینت دندان

زیبایی لثه - لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

کامپوزیت دندان

لمینت دندان

از کلیه مجموعه عکس های قبل و بعد لمینت دندان و کامپوزیت دندان دیدن کنید:

مجموعه عکس شماره 1
مجموعه عکس شماره 2
مجموعه عکس شماره 3
مجموعه عکس شماره 4