مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت دندان – شماره 3

برای مشاهده هر عکس روی آن کلیک کنید. کلیه موارد زیر، توسط دکتر منوچهر هاشمی – دندانپزشک زیبایی ، انجام شده است.

لمینت دندان

لمینت دندان

لامینت دندان

ونیر دندان

ونیر دندان

ونیر دندان

لامینت دندان

ونیر دندان

لمینت دندان

ونیر دندان

کامپوزیت دندان

لمینیت دندان

لامینت دندان

کامپوزیت دندان

از کلیه مجموعه عکس های قبل و بعد لمینت دندان و کامپوزیت دندان دیدن کنید:

مجموعه عکس شماره 1
مجموعه عکس شماره 2
مجموعه عکس شماره 3
مجموعه عکس شماره 4