مجموعه عکس لمینت و کامپوزیت دندان – شماره 4

برای مشاهده هر عکس روی آن کلیک کنید. کلیه موارد زیر، توسط دکتر منوچهر هاشمی – دندانپزشک زیبایی ، انجام شده است.

لمینت دندان

لمینت دندان

کامپوزیت دندان

لمینیت دندان

کامپوزیت دندان

ونیر کامپوزیت

کامپوزیت دندان

لمینت دندان

کامپوزیت دندان

لامینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

لامینت دندان

لمینیت دندان

کامپوزیت دندان

از کلیه مجموعه عکس های قبل و بعد لمینت دندان و کامپوزیت دندان دیدن کنید:

مجموعه عکس شماره 1
مجموعه عکس شماره 2
مجموعه عکس شماره 3
مجموعه عکس شماره 4